Görev grupları

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

 

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı.

 

c) Sağlık Hizmetleri Grubu; Başhemşire,

 

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; Çözümleyici.

 

d) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

 

e) Yardımcı Hizmetler Grubu; Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

 

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

b) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, şef, koruma ve güvenlik şefi, başhemşire, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

 

d) Araştırmacı, uzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve müze araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi, şef ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolar ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, başhemşire kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

f) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, hemşire kadrosunda çalışıyor olmak,

 

h) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

ı) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

gerekir.