Hizmet grupları

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,

2) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı,

3) Şef.

 

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.

 

c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

2) Araştırmacı,

3) Müze araştırmacısı, folklor araştırmacısı.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu; Çözümleyici.

 

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, usta öğretici.

 

e) Destek hizmetleri grubu; Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi.

 

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya şef, ayniyat saymanı, muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdürü olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Şef, ayniyat saymanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, usta öğretici, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

 

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

d) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

e) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,