Hizmet grupları

Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü,

2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri.

 

b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu; Eğitim Uzmanı, Araştırmacı.

 

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı

 

d) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

 

e) Yardımcı Hizmetler Grubu; Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

 

Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları

Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel  şartlar:

1)  Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki; Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

 

B)  Özel şartlar:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yılhizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

 

2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

 

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yılhizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

 

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az dört yılolmak üzere toplam en az altı yılhizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

 

5) Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

 

6) Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

 

7) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yıl programcı, çözümleyici yardımcısı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

 

8) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) En az üç yıl programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak çalışmak,

 

9) Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

Yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.